Przetargi.pl
DOSTAWA ASORTYMENTU ŻYWNOŚCIOWEGO DO BURSY SZKOLNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ośtrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 48
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2476149 , fax. 041 2476149
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna
  Osiedle Słoneczne 48 48
  27-400 Ośtrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2476149, fax. 041 2476149
  REGON: 29267282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursaostrowiec.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka opiekuńczo - wychowawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ASORTYMENTU ŻYWNOŚCIOWEGO DO BURSY SZKOLNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 - Drób; Pakiet nr 2 - Mięso; Pakiet nr 3 - Wędliny; Pakiet nr 4 - Artykuły spożywcze; Pakiet nr 5 - Artykuły mleczarskie; Pakiet nr 6 - Artykuły piekarnicze; Pakiet nr 7 - Artykuły mrożone i ryby; Pakiet nr 8 - Warzywa i owoce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursaostrowiec.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach