Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH I INNYCH WYROBÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W CHIRURGII

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH I INNYCH WYROBÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W CHIRURGII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych i innych wyrobów mających zastosowanie w chirurgii,, stanowiących 10 odrębnych zadań: Zadanie nr 1 - Dostawa nici niewchłanialnych Zadanie nr 2 - Dostawa szwów syntetycznych wchłanialnych poliglaktyna , polidioksanon Zadanie nr 3 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, szybkowchłanialnych, niepowlekanych Zadanie nr 4 - Dostawa szwów syntetycznych, plecionych, niewchłanialnych, poliestrowych, powlekanych silikonem Zadanie nr 5 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, niepowlekanych z polimeru hydroksymaślanu Zadanie nr 6 - Dostawa wosku kostnego Zadanie nr 7 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin, Zadanie nr 8 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin brzusznych Zadanie nr 9 - Dostawa gąbki hemostatycznej Zadanie nr 10 - Dostawa jałowego talku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obligatoryjne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3.1. Oferowane wyroby medyczne muszą być dobrej jakości, dopuszczone do obrotu, używania i oznakowane zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.) oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019, poz. 499 ). 3.3.2. Przedmiot zamówienia musi być pakowany w sterylne opakowania, z terminem ważności oferowanych produktów minimum 2 lata, liczony od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin ważności stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz ppkt. 18.4) niniejszej SIWZ. 3.3.3. Przedmiot zamówienia dostarczany wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim w opakowaniu zbiorczym. 3.3.4. Opakowanie zbiorcze musi zawierać opis w języku polskim lub angielskim. 3.3.5. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 3.3.6. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania. 3.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty równoważnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach