Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych z naniesionymi projektami graficznymi z użyciem logo i danymi Zamawiającego

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, Koszykowa 78
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140130346
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych z naniesionymi projektami graficznymi z użyciem logo i danymi Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Krówki reklamowe z logoWielkość zamówienia: 340 kg.1. Głośnik bezprzewodowy z logoWielkość zamówienia: 100 sztuk.2. Opaska zdrowotna z logoWielkość zamówienia: 100 sztuk.3. Podkładka pod mysz z ładowaniem indukcyjnym z logoWielkość zamówienia: 100 sztuk.4. Pendrive z logoWielkość zamówienia: 1000 sztuk.1. Coin pamiątkowy z logo w etuiWielkość zamówienia: 50 sztuk.2. Coin pamiątkowy z logo w ramceWielkość zamówienia: 15 sztuk.3. Statuetka pamiątkowa z logoWielkość zamówienia: 50 sztuk.1. Kalendarz trójdzielny z logoWielkość zamówienia: 450 sztuk.2. Ulotki informacyjneWielkość zamówienia: 9000 sztuk.1. Koszulka z logo typu poloWielkość zamówienia: 300 sztuk.2. Koszulka z logo typu t-shirtWielkość zamówienia: 4500 sztuk.1. Długopis z logoWielkość zamówienia: 10000 sztuk.2. Kubek termiczny z logoWielkość zamówienia: 300 sztuk.3. Torba bawełniana z logoWielkość zamówienia: 995 sztuk.4. Kubek ceramiczny z logoWielkość zamówienia: 2000 sztuk.5. Zestaw piśmienniczy w etui z logoWielkość zamówienia: 110 sztuk.6. Ramka do tablic rejestracyjnych z logoWielkość zamówienia: 400 sztuk.7. Brelok odblaskowy z logoWielkość zamówienia: 9000 sztuk.8. Opaska odblaskowa z logoWielkość zamówienia: 9100 sztuk.9. Apteczka w pokrowcu z logoWielkość zamówienia: 900 sztuk.10. Brelok z logoWielkość zamówienia: 9000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach