Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 520319443
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sport

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego, określony został w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.Na podstawie art. 112 Ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca dostarczał materiały promocyjne wraz z logowaniem, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każde, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.W przypadku wykazania przez Wykonawcę zamówień powtarzających się lub ciągłych Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert każde z wykazanych zamówień w zakresie dostawy materiałów promocyjnych zostało zrealizowane na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach