Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2020-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 12137497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach trzech części. - Część1 obejmuje zakup: 21 szt. długopisów, 21 szt. pendrive, 21 szt. smyczy, 21 szt. notatników – w ramach realizacji wizyty studyjnej polskiej delegacji w Norwegii, - Część 2 obejmuje zakup: 244 szt. długopisów, 244 szt. pendrive, 244 szt. smyczy, 244 szt. notatników – w ramach pakietów konferencyjnych dla uczestników trzech konferencji, - Część 3 obejmuje zakup: 85 szt. pakietów dla prelegentów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dodatkowo Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na Platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ). Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez Platformę) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (proponowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach