Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4210160
 • Data zamieszczenia: 2022-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210160
  REGON: 000274068
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Szczegółowy opis przedmiotu stanowi odpowiednio dla Części Nr 1 Załącznik nr 6 A do SWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy, tj. odpowiednio Załącznik nr 5a do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w niniejszej SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.Dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Szczegółowy opis przedmiotu stanowi odpowiednio dla Części Nr 2 Załącznik nr 6 B do SWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy, tj. odpowiednio Załącznik nr 5b do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w niniejszej SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.Dostawa toreb bawełnianych z logotypem Zamawiającego i nadrukiem jedno i dwustronnym (po 400 sztuk Toreb z każdego nadruku), tj. łącznie 800 (słownie: osiemset) sztuk.Szczegółowy opis przedmiotu stanowi odpowiednio dla Części Nr 3 Załącznik nr 6 C do SWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy, tj. odpowiednio Załącznik nr 5c do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w niniejszej SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.Dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.Szczegółowy opis przedmiotu stanowi odpowiednio dla Części Nr 4 Załącznik nr 6 D do SWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do projektowanych postanowień umowy, tj. odpowiednio Załącznik nr 5d do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w niniejszej SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach