Przetargi.pl
dostawa materiałów papierniczych i biurowych

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 12605780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów papierniczych i biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy materiałów papierniczych i biurowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1a do Formularza ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia. 2.Dostawy odbywać się będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zlecenia będą składane w formie dokumentowej za pomocą poczty elektronicznej. 3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i własnym transportem Przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żelaznej 61 lub innej wskazanej przez Zamawiającego na terenie Warszawy, w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zlecenia (dostawa do godz. 11.00 ostatniego dnia terminu). Dostawy muszą być realizowane w godzinach 8.00 -11.00. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez podanie w SIWZ nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, parametry pracy, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 5. Wykonawca, który zaoferuje dostawę produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Producent-Dystrybutor Symbol - Model oferowanego produktu - opis” w formularzu Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do formularza ofertowego) oraz dołączy do oferty opis oferowanego produktu równoważnego (opis katalogowy produktu) dla danej pozycji asortymentowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)gwarancjach bankowych, 3)gwarancjach ubezpieczeniowych. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2)dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5. 2.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWIZ), 2)wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ); 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWIZ); 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty. 4.W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (oraz w rozdziale XIV pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieści wraz z informacją z otwarcia ofert. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1)rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 1) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się. 8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 9.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 10.W przypadku, gdy do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej będzie upoważniona inna osoba niż osoba podpisująca ofertę, do oferty Wykonawca dołącza, pełnomocnictwo dla tej osoby, z którego będzie wynikać prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania ofert w jej trakcie. 11.W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 12. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, muszą być załączone: - wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale X SIWZ, - załącznik nr 1a do Formularza ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, - oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 SIWZ złożone przez każdego z Wykonawców z osobna, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, -pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa, - pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, z którego będzie wynikać prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania ofert w jej trakcie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, - dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w rozdziale XI. 5 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach