Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 257 639 , fax. 322 260 860
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 257 639, fax. 322 260 860
  REGON: 24129497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mikolow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – gazy, kompresy, opatrunki, opaski, przylepce Pakiet nr 2 - nici chirurgiczne Pakiet nr 3 – jednorazowe pieluchy i jednorazowe chusteczki dla noworodków Pakiet nr 4 – wata, opaska gipsowa, pieluchomajtki dla dorosłych, kremy myjące, kremy ochronne Pakiet nr 5 - rękawice, gąbki z żelem myjącym Wyroby medyczne muszą spełniać wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia, muszą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą spełniać wymagania zasadnicze, posiadać oznaczenie CE (na opakowaniu handlowym, instrukcji używania oraz na samym wyrobie (o ile to możliwe). Oznakowanie wyrobów medycznych, instrukcje, etykiety muszą być w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawanych kodów. UWAGA!!! Zamawiający akceptuje konfekcjonowanie w inne opakowania niż opisane w załączniku nr 1 pod warunkiem, że sumaryczna ilość oferowanych towarów zgodna będzie z ilością zamawianą. W przypadku gdy opakowania proponowanych towarów są niepodzielne, należy oferowaną ilość zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań. Zamawiający może kupić tylko pełne, oryginalne opakowania 2. Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety 3. Cena ofertowa powinna obejmować koszt dostawy towarów do Działu Farmacji w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 4. Zamówienia będą dokonywane e-mailem w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, średnio dwa razy w miesiącu 5. Wymagany termin realizacji dostaw do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia, w godzinach pracy Działu Farmacji tj. od 8:00 do 15:00 6. Termin ważności dostarczanych towarów nie krótszy niż rok od daty dostawy 7. Wymagany termin płatności faktur 30 dni od daty wystawienia faktury 8. W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek zaoferowanych wyrobów w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje dostarczyć próbki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Próbki należy dostarczyć w opakowaniu jednostkowym wraz z opisem, którego pakietu i której pozycji z załącznika nr 1 dotyczy próbka 9. W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisany został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą wymaganych przez Zamawiającego standardów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach