Przetargi.pl
Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/76/TB.

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334 , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/76/TB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa portierska wraz z obsługą techniczną portierni mieszczącej się w budynku Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22B (Centrum Nowych Technologii). 2. CPV: 98.34.11.20-2 Usługi portierskie. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od 18-go lutego 2021 r. Zamawiający przewiduje udostępnienie miejsca świadczenia usług od 18.02.2021 r. do 17.02.2022 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia realizacji umowy maksymalnie o kolejne 12 miesięcy. 4. Prawo Opcji 1. Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się realizować zamówienie w okresie 12 miesięcy o wartości wynikającej z formularza ofertowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego przedłużenia realizacji zamówienia maksymalnie o kolejne 12 m-cy, tj. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do rozszerzenia zamówienia o max 100 % jego wartości. 3. Rozliczenie za kolejne okresy będzie następowało miesięcznie na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie zgodnie z proporcjami procentowymi za poszczególne miesiące. 4. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed upływem pierwotnego terminu, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341120-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach