Przetargi.pl
Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4329586, 4329521 , fax. 91 4329501
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 44 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4329586, 4329521, fax. 91 4329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Pakiet 1 - 4 800,00 zł; Pakiet 2 - 400,00 zł; Pakiet 3 - 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmsw.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach