Przetargi.pl
Dostawa materiałów na remonty dróg gminnych

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 627 , fax. 862 752 931
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
  ul. Mickiewicza
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 627, fax. 862 752 931
  REGON: 45001068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysokiemazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów na remonty dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów na remonty dróg gminnych. Przez materiały należy rozumieć mieszankę pospółki drogowej i gruzu betonowego kruszonego (w proporcji 50/50). Materiały będą wykorzystane przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2021 roku na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Zamówienie obejmuje gruz betonowy o frakcji od 0 mm do 80 mm, zawartość gruzu betonowego o frakcji od 60 mm do 80 mm nie może być mniejsza niż 25% w 1 m3. Dopuszcza się domieszkę gruzu ceglanego w ilości do 5% o frakcji od 0 mm do 80 mm. Dostawy materiałów będzie realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilości do 6.000 m3 i w miejsca przez niego wskazane. W zakres wykonania prac wchodzi niwelacja terenu przed dostawą materiału, jego dostawa i bieżąca niwelacja po nawiezieniu materiału na wskazaną przez Zamawiającego drogę. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach