Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40027 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych. 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na jedenaście (11) części – Pakietów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj: a. Pakiet nr 1 – papier toaletowy; b. Pakiet nr 2 – ręczniki papierowe; c. Pakiet nr 3 – worki foliowe na odpady; d. Pakiet nr 4 – worki papierowe; e. Pakiet nr 5 – worki na zwłoki; f. Pakiet nr 6 – worki do żywności; g. Pakiet nr 7 – worki osłonowe; h. Pakiet nr 8 – środki myjące oraz myjąco-dezynfekujące do urządzeń kuchennych i zmywarek gastronomicznych i. Pakiet nr 9 – worki do oczyszczaczy powietrza; j. Pakiet nr 10 – ścierki, gąbki; k. Pakiet nr 11 – ręczniki włókninowe Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1 ÷ 11 do SIWZ. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie: a) w zakresie pakietów nr 1-8 do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; b) w zakresie pakietów nr 9,11 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko wraz z wniesieniem do Magazynu Szpitalnego. 5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury. 6) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca. 8) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy (jeśli dotyczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach