Przetargi.pl
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w okresie 24 miesięcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w okresie 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 24 miesięcy. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Kupującego. Szczegółowe warunki zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ) oraz formularzu cenowym (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ). Artykuły higieniczne muszą być wolne od wad oraz posiadać cechy i parametry określone przez Kupującego. Produkty o ograniczonym terminie trwałości wymienione w poz. 1, 2, 3, 8, 9 formularza cenowego muszą posiadać minimalny okres przydatności do użytku wynoszący 3 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Kupującego. Artykuły higieniczne muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące produkty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach