Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy, tonerów i bębnów, zwanych dalej„materiałami”. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego. 3) Szczegółowy wykaz materiałów wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2A-2B do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym pełnej kwoty umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie; Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy, określając rodzaj i ilość zamawianego asortymentu. 4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) część A: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP, BROTHER, XEROX, b) część B: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Kyocera. 5) Zamówienie realizowane będzie jednorazową dostawą na podstawie jednego zamówienia otrzymanego od Zamawiającego po zawarciu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy. 6) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, pok. 420, 40-007 Katowice, 7) Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. 3) Do oferty należy dołączyć również formularz asortymentowo – cenowy(wykaz materiałów)w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z załącznikiem nr 2A (dotyczy części A postępowania)/2B (dotyczy części B postępowania) do SIWZ, stanowiący element oferty i zawierający: oferowane ilości poszczególnych materiałów, ceny jednostkowe netto i wartości netto, informację czy zaoferowany materiał jest oryginalny, nazwę producenta, nazwę, symbol i kod materiału eksploatacyjnego, wydajność/pojemność stron, nazwy urządzeń w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych. Wykonawca musi sprawdzić dostępność materiałów eksploatacyjnych, biorąc pod uwagę rok produkcji (lub ewentualne wycofanie z produkcji). W przypadku wycofania z produkcji materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, Zamawiający dopuszcza równoważne.Formularz asortymentowo – cenowy stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu, należy go złożyć w formie przewidzianej dla oferty, określonej w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach