Przetargi.pl
Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, żelowej wraz ze szkoleniem personelu z obsługi aparatu dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 816 43 70 , fax. 33 816 44 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
  ul. Wyzwolenia 18
  43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
  tel. 33 816 43 70, fax. 33 816 44 01
  REGON: 24286529600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.onkologia.bielsko.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, żelowej wraz ze szkoleniem personelu z obsługi aparatu dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, żelowej przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy do Laboratoriów Analitycznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18 i ul. Wyspiańskiego 21. W skład dzierżawy wchodzi następująca aparatura: dotyczy Laboratorium Analitycznego mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 21: • wirówka o pojemności 6-12 mikrokart – 1 szt., • pipeta automatyczna dostosowana do metody ze statywem – 2 szt., • inkubator do mikrokart – 1 szt., • wirówka z wirnikiem horyzontalnym – 1 szt., • dozownik do diluentu – 1 szt., • automatyczny nablatowy analizator immunohematologiczny z oprogramowaniem w języku polskim, dotyczy Laboratorium Analitycznego mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18: • wirówka o pojemności 6-12 mikrokart – 2 szt., • pipeta automatyczna dostosowana do metody ze statywem - 2 szt., • inkubator do mikrokart – 2 szt., • czytnik na pojedynczą mikrokartę dedykowany do metody – z zestawem komputerowym i oprogramowaniem z menu w języku polskim – 1 szt., • dozownik do diluentu – 1 szt. Asortyment i ilość odczynników i materiałów zużywalnych określa załącznik nr 4 do siwz a parametry graniczne odczynników i dzierżawionej aparatury określa szczegółowo załącznik nr 5 do siwz. W przypadku krwinek wzorcowych oraz pozostałych materiałów zużywalnych Wykonawca powinien określić niezbędną ilość umożliwiającą wykonanie planowanej ilości badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do siwz; 2. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy dla wybranego pakietu – zał. nr 4 do siwz; 3. Wypełniony formularz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do siwz; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 4 ppkt 4.2. a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania; 5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1.3. a) polegają na zdolnościach innych podmiotów; 6. Oświadczenie potwierdzające, że oferowana aparatura spełnia wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz że jest oznakowana znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE; 7. Oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące wyrobami medycznymi spełniają Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 211) w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, oraz że są oznakowane znakiem CE i posiadają ważną deklarację zgodności CE; 8. Oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące wyrobami medycznymi do diagnostyki In vitro spełniają Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1127) w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro, oraz są oznakowane znakiem CE i posiadają ważną deklarację zgodności CE, a oferowane wyroby (odczynniki i krwinki wzorcowe) będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro z wykazu A i wykazu B są oznakowane znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej; 9. Oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane wyroby będące substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1225), dla których jest to wymagane, posiadają karty charakterystyki substancji chemicznej lub jej mieszaniny; 10. Oświadczenie potwierdzające, że oferowana metoda aglutynacji kolumnowej, żelowej (dla odczynników oraz krwinek wzorcowych) jest zgodna z obowiązującymi w serologii zaleceniami IHiT; 11. Oświadczenie, że oferowana metoda aglutynacji kolumnowo – żelowej (dla odczynników oraz krwinek wzorcowych) posiada pozytywną opinię IHiT lub innej instytucji odpowiedzialnej za Polską Służbę Krwi; 12. Instrukcje użytkowania dla wszystkich oferowanych odczynników i krwinek wzorcowych; 13. Oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tabeli nr 1 i z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabeli nr 2 formularza asortymentowo – cenowego posiadają ważny certyfikat WE za zgodność z wymogami DYREKTYWY 98/79/WE; 14. Oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli nr 1 i wyroby z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 tabeli nr 2 formularza asortymentowo – cenowego posiadają świadectwo rejestracji wyrobu medycznego lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 15. Oświadczenie, że oferowane odczynniki z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tabeli nr 1 i z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli nr 2 formularza asortymentowo –cenowego posiadają oznakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach