Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6623220 , fax. 012 6374500
 • Data zamieszczenia: 2015-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  ul. Smętna 12 12
  31-343 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6623220, fax. 012 6374500
  REGON: 00032594300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.if-pan.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Farmakologii PAN - jednostka naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.if-pan.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach