Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2992041 , fax. 12 4226566
 • Data zamieszczenia: 2015-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2992041, fax. 12 4226566
  REGON: 00027578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów do drukarek wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji (stanowić on będzie jednocześnie załącznik do umowy), w którym wskazano rodzaj sprzętu oraz przewidywane roczne zapotrzebowanie ilościowe. a. Zamawiający przewiduje, zgodnie z prawem opcji (art. 34 ust. 5 ustawy), możliwość zwiększenia dostaw, co uzależnione będzie potrzebami zamawiającego (np. zakup nowych urządzeń drukujących, do których niezbędne będą materiały eksploatacyjne objęte zamówieniem, zwiększenie zadań Zamawiającego mających wpływ na zwiększenie zużycia materiałów eksploatacyjnych itp.) z zastrzeżeniem, iż mogą być zrealizowane w wymiarze nie większym niż o 20 % w stosunku do całości zamówienia. Dostawy objęte opcją, w przypadku ich uruchomienia, będą realizowane na ustalonych dla zamówienia zasadach wynikających z niniejszej specyfikacji i rozliczane w cenach przyjętych z oferty. Niewykorzystanie dostaw objętych opcją nie rodzi u Wykonawcy żadnych roszczeń. b. Realizacja dostaw będzie realizowana sukcesywnie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od przesłanego faksem, przez pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego określającego asortyment i ilość oraz miejsce dostawy (wskazaną siedzibę Zamawiającego) każdej partii zamówienia. c. wszystkie materiały eksploatacyjne zaoferowane i dostarczane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane wcześniej i nie regenerowane. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych i podrabianych. d. Szczegółowe wymagania: - Zamawiający wymaga oferowania produktów oryginalnych (przez materiał oryginalny Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie produkt producenta urządzenia, do którego przeznaczony jest ten materiał). Zamawiający dopuszcza jednocześnie materiały równoważne, przez które rozumie wszelkie produkty do danego urządzenia nie wyprodukowane przez producenta tego urządzenia, o parametrach eksploatacyjnych (pojemność, wydajność, jakość wydruku) tożsamych bądź lepszych do materiałów oryginalnych oraz kompatybilne z urządzeniami, w których mają być używane (materiały kompatybilne - to produkty innego producenta urządzeń drukujących, które dzięki oparciu urządzeń o te same czy podobne mechanizmy, można wykorzystać również w naszym urządzeniu /Zamawiający zastrzega, że materiały kompatybilne muszą być wyposażone w zgodny z oryginalnym, elektroniczny chip odpowiadający m. in. za identyfikację zasobnika przez drukarkę i za monitoring poziomu atramentu/; - Cena materiału równoważnego nie może być wyższa od ceny materiału oryginalnego. - Wszystkie tusze i tonery winny posiadać oryginalne, fabrycznie zamknięte, zewnętrzne opakowanie zabezpieczone przed możliwością naruszenia tego opakowania. Dodatkowo powinny być fabrycznie zabezpieczone opakowaniem wewnętrznym bezpośrednio chroniącym kasetę z tonerem bądź cartridge z tuszem. Każda kaseta i cartridge powinny być wyposażone w zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy były wcześniej otwierane /używane, - wszystkie oryginalne opakowania producentów materiałów eksploatacyjnych winny być oznakowane i zawierać informacje (co najmniej) w zakresie nazwy producenta tonera/tuszu; nazwy tonera/tuszu; typu i modelu urządzenia/ urządzeń, dla którego/-ych dany toner/tusz jest przeznaczony, e. Stosowanie materiałów równoważnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego przez Zamawiającego sprzętu. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów równoważnych. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w ww. serwisie. Koszty takiej ekspertyzy obciążają Wykonawcę. f. Dostarczane materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. W przypadku uszkodzenia urządzenia będącego na gwarancji, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów równoważnych co jednocześnie spowoduje utratę gwarancji producenta danego urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany w drodze pisemnej umowy, do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres gwarancji oraz zwrotu kosztów naprawy urządzenia przez autoryzowany serwis. W przypadku, jeśli czas naprawy urządzenia, uszkodzonego w związku z eksploatacją materiałów równoważnych, przekroczy 72 godziny od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego urządzenia o takich samych parametrach. Jeśli bezpośrednią przyczyną awarii urządzenia będzie zastosowanie przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów równoważnych, a naprawa nie przywróci pełnej użyteczności urządzenia - Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany uszkodzonego urządzenia na urządzenie sprawne o parametrach nie gorszych od uszkodzonego. g. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanego zamiennika niekorzystnie odbiega od parametrów materiałów oryginalnych lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany wymienić ten materiał oryginalny w cenie materiału równoważnego w przeciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. h. Zamawiający ponadto wymaga: - zapewnienia, nie krótszego niż 12 miesięcy okresu gwarancji jakości, licząc od daty ich dostawy do Zamawiającego - odbioru od Zamawiającego zużytych kaset po tonerach i cartridge, oraz przedłożenia Karty odbioru odpadu potwierdzającej przekazanie, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, przez Zamawiającego, zużytych materiałów eksploatacyjnych 2. Wymagania dotyczące dostaw a. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych tuszy i tonerów b. Wykaz adresów Zamawiającego, do których będą realizowane dostawy materiałów eksploatacyjnych objętych przedmiotem zamówienia: a) Kraków, Plac Jana Matejki 13 b) Kraków, ul. Smoleńsk 9 c) Kraków, ul. Piłsudskiego 21 d) Kraków, ul. Piłsudskiego 38 e) Kraków, ul. Humberta 3 f) Kraków, ul. Masarska 14 g) Kraków, ul. Lea 27/29 h) Kraków, ul. Karmelicka 16 i) Kraków, Plac Matejki 4. W przypadku zmiany jakiegokolwiek adresu, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wskazanego adresu na inny zlokalizowany w obrębie miasta Krakowa. Zmiana siedzib wymienionych powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu a jedynie konieczność poinformowania Wykonawcy na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. c. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30-15:30, do wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego miejsca (adresu). d. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw pilnych, które muszą być zrealizowane do 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej: 1) W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne bądź pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno- użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanych materiałów, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę materiały, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia materiały o podanych parametrach referencyjnych. 3) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiejkolwiek części dokumentacji z w postępowaniu pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach. 4. Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych dostarczonej partii materiałów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji, zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: aspekty środowiskowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach