Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

Sąd Okręgowy w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Dworna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 166 282 , fax. 086 2166281 w. 110
 • Data zamieszczenia: 2017-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łomży
  ul. Dworna 16
  18400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 166 282, fax. 086 2166281 w. 110
  REGON: 57063100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomza.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów, oryginalnych, nowych, wcześniej nie używanych, nie przerabianych, nieregenerowanych, powstałych w cyklu produkcyjnym z użyciem 100 % nowych komponentów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że: 2.1 dostarczone materiały eksploatacyjne nie naruszą praw i roszczeń z tytułu gwarancji urządzeń, w których będą eksploatowane (większość posiadanych przez sądy urządzeń jest nowa i objęta okresem gwarancyjnym), 2.2 są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty oryginalne, 2.3 posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 2.4 pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, 2.5 do oferty Wykonawca dołączy dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności, 2.6 Zamawiający niezależnie od ww. wymagań, w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zażąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia następującej treści: Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne zamienne-równoważne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą z nim w pełni współpracowały, a w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt. 2.7 Wykonawca dołączy do oferty raporty z testów wydajności oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnymi z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wykonane przez jednostkę niezależną od producenta, importera i wykonawcy. Do danego testu należy dołączyć informacje - wykaz materiałów eksploatacyjnych, ze wskazaniem pozycji z załączników nr 2, 3 4 i 5 formularzy cenowych, którego raport dotyczy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 3.1 Cześć I - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuję minimalne parametry i symbol produktu, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, zamawianą ilość. 3.2 Cześć II - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuję minimalne parametry i symbol produktu, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 3.3 Cześć III – dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuję minimalne parametry i symbol produktu, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 3.4 Cześć IV - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuję minimalne parametry i symbol produktu, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 4. Zamawiane materiały należy dostarczyć i wnieść do wskazanych pomieszczeń w budynkach poszczególnych sądów. 5. Na dostarczone materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4; 1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny, 1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny, 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej: dla Części I – 40.000 zł, dla Części II – 20.000 zł, dla Części III – 15.000 zł, dla Części IV – 25.000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna, - warunku udziału w postępowaniu określone w pkt.1.2 musi spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Formularze cenowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach