Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Powiat Zamojski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Przemysłowa 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 530 09 00
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zamojski
  Przemysłowa 4
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 530 09 00
  REGON: 950368730
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzamojski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zamościu. Rodzaj oraz ilości zamawianych materiałów znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym dla 1 części postępowania - załącznik nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zamościu. Rodzaj oraz ilości zamawianych materiałów znajdują się w formularzu asortymentowo-cenowym dla 2 części postępowania - załącznik nr 1b do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) sytuacji ekonomicznej i finansowejOkreślenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowejOkreślenie warunków:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek lub urządzeń wielofunkcyjnych, której wartość (jednej umowy) na dzień składania ofert jest nie mniejsza niż:- odniesieniu do 1 części postępowania: 150 000,00 zł brutto,- w odniesieniu do 2 części postępowania: 50 000,00 zł brutto,UWAGA: Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić wartość dostaw, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-06-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach