Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-026 Białystok, ul. Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8696018 , fax. 85 7328221
 • Data zamieszczenia: 2018-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8696018, fax. 85 7328221
  REGON: 102112200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących przeznaczonych dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jej jednostek położonych na terenie województwa podlaskiego, łącznie z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca ich dostawy , na koszt wykonawcy. Zamówienie zostało podzielone na dwie części; część I – dotyczy oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących ( bębny),część II – dotyczy oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących (tonery). Ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawarte są w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ - formularz cenowy, stanowią one zamówienie podstawowe dla poszczególnych części. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, czyli zwiększenie zamówienia podstawowego o nie więcej niż 20% dla każdego rodzaju asortymentu oraz nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Oświadczenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach