Przetargi.pl
Dostawa materiałów administracyjno – biurowych i sprzętu biurowego

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów administracyjno – biurowych i sprzętu biurowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno – biurowych i sprzętu biurowego dla 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych materiałów i sprzętu zostały określone w zał. nr 4 A – B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1 - 2” oraz w zał. nr 5 do SIWZ - „Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2”. Standardy jakościowe materiałów i sprzętu zostały określone w zał. nr 4 A - B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1 - 2” oraz w zał. nr 5 do SIWZ - „Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - „Oferta”. 2. Prawidłowo wypełniony zał. nr 4 A do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1”, zał. nr 4 B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 2” – w zakresie zadań, na które wykonawca składa ofertę. 3. Prawidłowo wypełniony zał. nr 5 do SIWZ – „Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2” – w przypadku składania oferty w zakresie zadania nr 2. 4. Prawidłowo wypełniony zał. nr 6 A do SIWZ - „Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu – zadanie nr 1”, i/lub zał. nr 6 B do SIWZ - „Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu – zadanie nr 2” – w zakresie zadań, na które wykonawca składa ofertę. 5. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach