Przetargi.pl
Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych akumulatorów samochodowych i motocyklowych dla pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego. 2.Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym. 3.Zamawiający wymaga, aby asortyment będący przedmiotem zamówienia był kompletny oraz fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. 4.Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 18 miesięcy licząc od daty danej dostawy, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczane akumulatory były w pełni naładowane i gotowe do zamontowania i użytkowania w pojeździe. 6.Zaoferowane produkty (akumulatory) muszą być wykonane w technologii zgodnej z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, co Wykonawca potwierdzi stosownymi certyfikatami. 7.Miejscem dostawy są magazyny Zamawiającego zlokalizowane: a.w Krakowie, ul. Mogilska 109, b.w Krakowie, ul. Konarskiego 43, c.w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 d.w Tarnowie, ul. Jastruna 4. 8.Wykonawca nie będzie odbierał starych i zużytych akumulatorów od Zamawiającego. Fakt ten Wykonawcy winni uwzględnić podczas przygotowywania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: w celu potwierdzenia, iż oferowane akumulatory odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikaty potwierdzające wykonanie akumulatorów w technologii zgodnej z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 wydane przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach