Przetargi.pl
Dostawa maszyn komunalnych

Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania ogłasza przetarg

 • Adres: 36-110 Majdan Królewski, pl. Rynek 1A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8471073 , fax. 15 8471890
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania
  pl. Rynek 1A 1A
  36-110 Majdan Królewski, woj. podkarpackie
  tel. 15 8471073, fax. 15 8471890
  REGON: 83131503900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do GZWKiO w Majdanie Królewskim fabrycznie nowych maszyn komunalnych, z pełnym wyposażeniem do mocowania na TUZ ciągnika i gotowe do pracy, spełniających wymagania techniczne szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z podzieleniem na części zamówienia, tj: 1) Pług do odśnieżania lemieszowy, 2) Odśnieżarka wirnikowa dwuskibowa, 3) Kosiarka bijakowa na ramieniu hydraulicznym, 4) Kosiarka bijakowa tylno - boczna, 5) Posypywarka: (zawieszana),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433131001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.majdankrolewski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach