Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach

Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-451 Durdy, Durdy 1a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach
  Durdy 1a 1a
  39-451 Durdy, woj. podkarpackie
  REGON: 83120592500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę fabrycznie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach. Specyfikację techniczną średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego zawiera załącznik do SIWZ pod nazwą Specyfikacja techniczna fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Durdy - załącznik nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium w wysokości 16 000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baranowsandomierski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach