Przetargi.pl
Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap VII

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2186239 , fax. 0-86 2186239
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
  ul. Przykoszarowa 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2186239, fax. 0-86 2186239
  REGON: 18273900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zsmio.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap VII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji (Urządzenie do obsługi i serwisu układów klimatyzacji (gaz R134a i R1234yf w jednym) - 1 szt., Zestaw do odgrzybiania klimatyzacji - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach