Przetargi.pl
Dostawa masy mineralno - asfaltowej ( bitumicznej ) na zimno

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Manowo 12a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3407227, 3183-224 , fax. 94 3407227
 • Data zamieszczenia: 2014-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Manowo 12a 12a
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3407227, 3183-224, fax. 94 3407227
  REGON: 33096057500013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa masy mineralno - asfaltowej ( bitumicznej ) na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco : Manowo 12a, 76-015 Manowo (siedziba). 2. Prognozowana ilość masy do zamówienia do 46 ton. 3. Ilość zamawianej masy przez Zamawiającego uzależniona będzie od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego też Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości masy niż podano w SIWZ, w ramach posiadanych środków finansowych. 4. W razie mniejszych potrzeb Zamawiającego ilość pobranej masy nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczone ilości masy. 6. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość i termin dostawy. 7. Jednorazowo zamawiane partie ok. 23 ton masy będą dostarczane maksymalnie w ciągu 48 dni od dnia pisemnego (fax ,mail) powiadomienia Wykonawcy. 8. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od. 7:00 do 14:00. 9. Masa będąca przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. 10. Masa mineralno- asfaltowa (bitumiczna) na zimno musi posiadać właściwości umożliwiające przechowywanie jej przez okres 6 miesięcy przed wbudowaniem. 11. Masę mineralno- asfaltową należy dostarczyć w workach złożonych na paletach drewnianych. 12. Worki, które ulegną uszkodzeniu podczas transportu nie będą przyjęte i zostaną zwrócone Wykonawcy. 13.Na opakowaniach lub etykiecie wyrobu producent powinien umieścić datę produkcji. 12. Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę masy z transportem do miejsca składowania tj. loco- Manowo 12A. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pzd.powiat.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach