Przetargi.pl
DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI I KONFIGURACJI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBARTOWIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Juliusza Słowackiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 855 20 02 , fax. 0-81 852 65 11
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
  ul. Juliusza Słowackiego 8 8
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 0-81 855 20 02, fax. 0-81 852 65 11
  REGON: 43119974600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puplubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI I KONFIGURACJI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBARTOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki macierzy dyskowej wraz z usługą instalacji i konfiguracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302331411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest przewidziane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach