Przetargi.pl
Dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4921134, 4921135 , fax. 224 921 149
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4921134, 4921135, fax. 224 921 149
  REGON: 15524960100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostarczenie i wydanie (sprzedaż) na rzecz zamawiającego wymienionych niżej licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe w danej liczbie: ZADANIE NR 1: 10 licencji serwera bazodanowego Microsoft SQL Server 2019 Standard - upgrade/rozszerzenie dla łącznie 20 rdzeni procesorowych, albo dostawa/sprzedaż licencji równoważnych; ZADANIE NR 2: licencja systemu ManageEngine DesktopCentral - upgrade/rozszerzenie o zarządzanie 350 stacjami roboczymi, albo dostawa/sprzedaż licencji na oprogramowanie równoważne; ZADANIE NR 3: licencja systemu FortiSIEM - upgrade/rozszerzenie o obsługę 500 EPS, albo dostawa/sprzedaż licencji na oprogramowanie równoważne. Opis przedmiotu zamówienia oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, zamieszczone w SIWZ, stanowią określenie przez zamawiającego standardów jakościowych, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem całkowitych kosztów ponoszonych przez zamawiającego w odniesieniu do cyklu życia przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48517000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia w części dotyczącej ZADANIA NR 1, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 2 000 PLN (dwa tysiące złotych). Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia w części dotyczącej ZADANIA NR 2, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 2 000 PLN (dwa tysiące złotych). Oferowanie ZADANIA NR 3 nie wymaga wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NRB 19 1010 1010 0094 1013 9120 0000 • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancje bankowe • gwarancje ubezpieczeniowe • poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 PZP. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku zamawiającego, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w terminie związania ofertą, który upływa w dniu 24 października 2020 r. Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 PZP, natomiast zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach