Przetargi.pl
Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami we wsi Dosin ul. Migdałowa

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, ul. Nasielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 827 358 , fax. 227 827 358
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku
  ul. Nasielska 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 227 827 358, fax. 227 827 358
  REGON: 11053226000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami we wsi Dosin ul. Migdałowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu w miejscowości Dosin ul. Migdałowa oraz 5 przyłączy wodociągowych zakończonych studnią wodomierzowo-zdrojową. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy PROJACK Usługi Projektowe Jacek Woźnicki z Serocka UWAGA : inwestor planuje wybudować cały odcinek sieci wodociągowej, przyłącza będą realizowane w systemie inwestorstwa zastępczego tylko po podpisaniu umów z właścicielami nieruchomości. – rozliczenie kosztorysowe. - przywrócenie terenu drogi gruntowej do stanu sprzed inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy szczegółowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach