Przetargi.pl
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZ

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 655 234 , fax. 825 653 781
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
  ul. Rejowiecka 128
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 655 234, fax. 825 653 781
  REGON: 11060362100014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srm-chelm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla SRM w Chełmie - Dział Pomocy Doraźnej, które zostały określone w dwunastu podgrupach obejmujących: 1. leki i środki pomocnicze, 2. sprzęt do iniekcji, 3. rękawice ochronne, 4. opatrunki, 5. sprzęt medyczny j.u i drobny sprzęt, 6. środki ochrony medycznej, 7. środki dezynfekcyjne, 8. akcesoria do sprzętu medycznego, 9. igły doszpikowe do systemu EZ-IO 10. preparat dezynfekcyjny do urządzenia NOCOSPRAY 11. opatrunki hydrożelowe 12. wenflony bezpieczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi koncesję lub zezwolenie wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy niezbędne do wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy o zamówieniach publicznych - w przypadku składania oferty wspólnej. 2. Wykonawcy działający jako wspólnicy spółki cywilnej winni przedłożyć umowę spółki (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność). 3. Oświadczenie o grupie kapitałowej, w przypadku punktów 1 i 2 oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech dni od zamieszczenia na stornie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół otwarcia ofert), w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej (pkt 3) oświadczenie można dołączyć do oferty, zał. nr 5. 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1-3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, - nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 1-3, należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię nadania statusu Zakładu Pracy Chronionej (ZPH) jeżeli wraz z ofertą złożono oświadczenie, że Oferent posiada taki status.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach