Przetargi.pl
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Szpital Chorób Płuc Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43180 Orzesze, ul. Gliwicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 213 661 , fax. 322 215 920
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc Orzesze
  ul. Gliwicka 20
  43180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 322 213 661, fax. 322 215 920
  REGON: 27618450000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. 1.2.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy leków dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części od 1 do 8. 1.2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Część nr: Opis: 1 Temat: Leki przeciwzakrzepowe Kod CPV: 33600000-6, Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków przeciwzakrzepowych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 1a Temat: Leki przeciwzakrzepowe Kod CPV: 33600000-6, Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków przeciwzakrzepowych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 2 Temat: Vinorelbina Kod CPV: 33600000-6, 33652100-6 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leku Vinorelbina. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 3 Temat: : Leki onkologiczne Kod CPV: 33600000-6, 33652100-6 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków onkologicznych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 4 Temat: : Leki onkologiczne Kod CPV: 33600000-6, 33652100-6 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków onkologicznych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 5 Temat: Leki psychotropowe i odurzające Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6, 33660000-4 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków psychotropowych i odurzających. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 6 Temat: Leki różne Kod CPV: 33600000-6 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków różnych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 7 Temat: Dostawy antybiotyków Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6, 33651100-9 Opis: zamówienie dotyczy dostaw antybiotyków. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 8 Temat: Leki różne Kod CPV: 33600000-6 Opis: zamówienie dotyczy dostaw leków różnych. Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy) 1.2.3 Na opakowaniu leków i wyrobów medycznych powinno być data ważności, nr serii, temp. przechowywania, nazwa producenta. Do każdego opakowania powinna być dołączona ulotka w j. polskim 1.2.4 Dostarczony towar winien posiadać aktualne atesty (świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości) do każdej serii leku i wyrobu medycznego. Dokumenty winny być okazane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego. 1.2.5 Dostawa trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki, max. do 24 godz., a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do 12 godz. od chwili zamówienia telefonicznego/ fax lub e-mail. 1.2.6 Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działu farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 – 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać leki do siedziby Apteki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46 – dotyczy części 2, 3, 4. 1.2.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy. 1.2.8 Dostarczony towar w przypadku wad jakościowych zostanie zwrócony na koszt wykonawcy. 1.2.9 Jeżeli towar zostanie dostarczony niezgodnie z zamówieniem, wykonawca na własny koszt zabierze towar niezgodny z zamówieniem i dostarczy towar zgodnie z zamówieniem. 1.2.10 Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1.2.11 Termin ważności minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 1.2.12 Ilości podane w załączniku nr 1 do SIWZ, części 1-8 mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej wartości części. 1.2.13 W przypadku czasowego braku leku, należy wycenić lek podając ostatnią cenę hurtową producenta oraz uwagę o czasowym braku jego dostępności. 1.2.14 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod częścią dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży. 1.2.15 Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej SIWZ części ani wydzielania z części poszczególnych pozycji. 1.2.16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę. 1.2.17 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę form doustnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach