Przetargi.pl
Dostawa leków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-874 Białystok, ul. Poleska 89
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6526709, 6525108 , fax. 085 6526708
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Poleska 89 89
  15-874 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6526709, 6525108, fax. 085 6526708
  REGON: 05062257600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków przez okres 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, w tym: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy?konania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia; 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ]; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i 2 mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspr.bialystok.pl/pliki.aspx
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach