Przetargi.pl
Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 , fax. 087 5629594
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  ul. Szpitalna 60 60
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, fax. 087 5629594
  REGON: 79031936200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach miesięcy w asortymencie i w szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 7 do SIWZ 2.Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez Zamawiającego oraz wymaganych dawek. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań). 3.Dopuszcza się zaoferowanie preparatów równoważnych (o tej samej nazwie międzynarodowej a innej nazwie handlowej), pod warunkiem zachowania wymaganej dawki, postaci oraz drogi podania leku. 4.Zaoferowane leki muszą być zgodne z obowiązującą listą leków refundowanych, listą leków dostępnych w ramach programów lekowych oraz listą leków stosowanych w ramach chemioterapii. 5.Zamawiający wymaga umieszczenia kodu EAN - dotyczy leków objętych obowiązującą listą refundacyjną ,ujętych w programach lekowych oraz leków stosowanych w ramach chemioterapii. 6.Określone w załączniku nr 7 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach