Przetargi.pl
Dostawa leków

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 257 639 , fax. 322 260 860
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 257 639, fax. 322 260 860
  REGON: 24129497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mikolow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 pakietów: pakiet nr 1 - leki pakiet nr 2 – leki pakiet nr 3 - leki psychotropowe i narkotyczne pakiet nr 4 - płyny infuzyjne pakiet nr 5 - leki pakiet nr 6 - leki pakiet nr 7 - Actylise pakiet nr 8 – Immunoglobulina ludzka przeciw wzw typu B pakiet nr 9 - Fraxiparine pakiet nr 10 - Rhophylac pakiet nr 11 - Gamma ANTY-D 150 pakiet nr 12 - Gamma ANTY-D 50 UWAGA!! we wszystkich przypadkach, gdzie w załączniku nr 1 podano nazwy handlowe leków Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku Wykonawca określi nazwę proponowanego przez siebie preparatu. Lek równoważny to lek zawierający tę samą substancję czynną, w tej samej dawce, formie podania oraz posiadający te same właściwości, wskazania kliniczne 2. Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety 3. Zamawiający akceptuje konfekcjonowanie w inne opakowania niż opisane w załączniku nr 1 (z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 4) pod warunkiem, że sumaryczna ilość oferowanych leków zgodna będzie z ilością zamawianą. W przypadku, gdy opakowania proponowanego preparatu są niepodzielne należy oferowaną ilość zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań. Zamawiający może kupić tylko pełne, oryginalne opakowania. 4. W przypadkach, gdzie Zamawiający określił ilości leków do 5 opakowań włącznie zaleca się zaoferowanie leków w konfekcji opisanej w załączniku nr 1, z powodu braku możliwości podziału leku pomiędzy oddziały szpitalne. 5. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944t.j. z późn. zm.) 6. Cena ofertowa powinna obejmować koszt dostawy do Działu Farmacji w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 7. Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie, w razie potrzeby – pisemnie, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie 8. Wymagany, maksymalny termin realizacji dostaw: a. 1 dzień roboczy od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 1, 2, 3, 7, 8, 10,11,12 lek na „cito” (dotyczy leków z Pakietu nr 1) do 6 godz. od przyjęcia zamówienia, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu b. do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 4 c. do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 5, 6, 9 9. Termin ważności dostarczanych leków nie krótszy niż rok od daty dostawy 10. Wymagany termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach