Przetargi.pl
Dostawa łaźni wodnych z wyposażeniem oraz zestawu do obserwacji mikroskopowych.Oznaczenie sprawy OZ/D/228/BI/10

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 237 13 34, 2371335 , fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łaźni wodnych z wyposażeniem oraz zestawu do obserwacji mikroskopowych.Oznaczenie sprawy OZ/D/228/BI/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 3 zadania.Zadanie 1 - Dwukomorowa łaźnia wodna ze statywami na probówki,(CPV: 42.94.30.00-8, łaźnie termostatyczne i akcesoria);Zadanie 2 - Łaźnie wodne(2 sztuki) (CPV: 42.94.30.00-8 łaźnie termostatyczne i akcesoria ); Zadanie 3 - Zestaw do obserwacji mikroskopowych osadu czynnego, (CPV: 38.51.90.00-6, Różne kompozycje do mikroskopów).Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 14.000 Euro, ale zbilansowana wartość zakupu tego typu urządzeń w ciągu roku przekracza 14.000,00 Euro i nie przekracza 193.000,00 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429430008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach