Przetargi.pl
Dostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Powiat Wąbrzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, Wolności
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566882745 , fax. +48566882759
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wąbrzeski
  Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566882745, fax. +48566882759
  REGON: 87111877300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach