Przetargi.pl
Dostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy Środowiskowej

Świetlica środowiskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Miłków, ul. Szkolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0412653838, 0412653838 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świetlica środowiskowa
  Miłków, ul. Szkolna 13
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 0412653838, 0412653838, fax. -
  REGON: 383278299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sejmik.kielce.pl/966-swietlica-srodowiskowa-w-gminie-bodzechow.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy Środowiskowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia został podzielony na siedem części: Część 1 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Gromadzicach - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Część 2 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Magoniach - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Część 3 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Bodzechowie - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Część 4 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Świrnej - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Część 5 dostawa 5 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Miłkowie - Laptop/notebook 5 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 5 szt. Część 6 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Mychowie - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Część 7 dostawa 10 laptopów/notebooków do świetlicy środowiskowej w Goździelinie - Laptop/notebook 10 szt. wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym - pakiet biurowy licencją bezterminową dla każdego laptopa/notebooka 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 7)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach