Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 521 953 , fax. 41 2521953 w. 16
 • Data zamieszczenia: 2020-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Plac Floriański 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 521 953, fax. 41 2521953 w. 16
  REGON: 29105379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=652

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 113 komputerów przenośnych (laptopów) – nowych, nieużywanych, wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o parametrach spełniających wymagania szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do siwz. 2. Licencja na oprogramowanie obejmuje w szczególności prawo do utrwalania, wprowadzania do pamięci komputerów przenośnych, wyświetlania i stosowania. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot umowy do POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, pok. 26, odpowiednio opakowany i oznaczony wraz z deklaracją zgodności CE oraz wyposażony w karty gwarancyjne producenta, instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje. 4. Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem będą wykorzystane do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do siwz) wraz z załącznikiem nr 1 do siwz - wymagana forma dokumentu - oryginał, 2) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 i 4 do siwz) – wymagana forma dokumentu – oryginał; 3) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza; 5) Oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt V.8 a)-d) siwz – jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach