Przetargi.pl
Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Dostawę 1400 kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów. Komplety wodomierzowe, muszą być zgodne z Dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europyz dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych, PN-EN-14154:2005 – Wodomierze. Część 1-3, Wodomierz przeznaczony jest do pomiaru objętości wody i jako urządzenie pomiarowe musi posiadać legalizację z 2018 roku wydaną przez Obwodowy Urząd Miar i posiadać: aktualną aprobatę Głównego Urzędu Miar – Polska; atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny – Polska; plombę legalizacyjną zgodną z przepisami Głównego Urzędu Miar – Polska; Nakładki radiowe - system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy musi pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego zezwolenia, oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03 cyt. „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”), nakładka radiowa musi posiadać certyfikat CE. Wszystkie wodomierze muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1069/. Wodomierze muszą posiadać możliwość założenia plomb uniemożliwiających jego demontaż, a instalacja musi być wykonana w taki sposób żeby uniemożliwić jej demontaż bez usunięcia zamontowanych plomb. Szczegółową specyfikację dla dostawy określono w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 oraz ust. 2 pkt 2.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach