Przetargi.pl
KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU –WOT: SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY PRZASNYSZ, OSTRÓW MAZOWIECKA, REMBERTÓW, BIAŁOBRZEGI, ZEGRZE

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 142917040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU –WOT: SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY PRZASNYSZ, OSTRÓW MAZOWIECKA, REMBERTÓW, BIAŁOBRZEGI, ZEGRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa obiektów budowlanych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu – WOT: Sekcja Obsługi Infrastruktury Przasnysz, Ostrów Mazowiecka, Rembertów, Białobrzegi, Zegrze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizacje obiektów zostały zawarte w załączniku nr 2 do umowy, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Konserwacyjnych i Naprawczych. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Konserwacyjnych i Naprawczych oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje na etapie składania ofert przeprowadzenia wizji lokalnej (art. 9a ustawy Pzp). 7. Zamawiający nie stawia wymagań z zakresu obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących przedmiot zamówienia, w oparciu o umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium 2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy); 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 10000 tytułem: „Wadium do ZP/44/2018 - konserwacja i naprawa obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu –WOT: Sekcja Obsługi Infrastruktury Przasnysz, Ostrów Mazowiecka, Rembertów, Białobrzegi, Zegrze /nazwa i NIP Wykonawcy”. 5. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: „Wadium do ZP/44/2018 - konserwacja i naprawa obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu – WOT: Sekcja Obsługi Infrastruktury Przasnysz, Ostrów Mazowiecka, Rembertów, Białobrzegi, Zegrze /nazwa i NIP Wykonawcy” i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 7. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej – wzór stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ . 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Oświadczenie - Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach