Przetargi.pl
Dostawa kombinezonów

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 660 88 11 , fax. (058) 660 88 12
 • Data zamieszczenia: 2021-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Żwirki i Wigury 14
  81-394 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 660 88 11, fax. (058) 660 88 12
  REGON: 19050215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kombinezonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów, których szczegółowy opis oraz wymagania określone zostały w Załączniku nr 2 do Zapytania. 2. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamówienie współfinansowane z Projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPPM.07.01.02-11-0018/16-00 z późniejszymi zmianami współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach