Przetargi.pl
Dostawa kołków drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych w ilości 4000 szt

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3542314 , fax. 083 3541694
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
  ul. Wojska Polskiego 21 21
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3542314, fax. 083 3541694
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kołków drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych w ilości 4000 szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje dostawy kołków drewnianych na plac składowy: a) Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie ul. 11 Listopada 98 - w ilości 3000 szt; b) Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim ul. Lubartowska 62 - w ilości 1000 szt. oraz ułożenie w stosy we wskazanym miejscu. 2. Kołki muszą spełniać następujące wymagania: a) materiał - surowe drewno sosnowe, b)kołki muszą być okorowane i zaostrzone, c) wymiary kołków: - wysokość 2,40 - 2,60 m, - średnica 8,00 - 10,00 cm (na całej długości kołka). 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ, w sposób gwarantujący należytą jakość i staranność. 4. Dostawy zakwestionowane pod względem jakości zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wadliwego materiału z placu składowego Zamawiającego na własny koszt i dostarczenia kołków wolnych od wad w umownym terminie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wartość niniejszego zamówienia wynosi 42.080,00 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 201611003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku Zachodnim WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach