Przetargi.pl
Dostawa kardiologicznych stacji do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacjami centralnymi.

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kardiologicznych stacji do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacjami centralnymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiologicznych stacji do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacjami centralnymi, tj.: Kardiomonitory – 8 sztuk Stacja centralnego monitorowania – 1 sztuka 2. Zamówienie jest realizowane przy dofinansowaniu MINISTERSTWA ZDROWIA w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH, zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” 3. Podstawowe kategorie Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod CPV: 33 19.51.10-7 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej Kod CPV: 33.19.52.00-5 Centralna jednostka monitorująca Kod CPV: 33.19.51.00-4 Monitory 4. Szczegółowy opis kardiologicznych stacji do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacjami centralnymi - stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAWARTOŚĆ OFERTY – oferta musi się składać z: 1. Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY 2. Załącznik nr 2 – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – OPZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE 4. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 3 SIWZ 5. Wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 7 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach