Przetargi.pl
Dostawa kapusty białej i czerwonej

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 89120 Potulice, Aleja Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 874 440 , fax. 525 874 400
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Aleja Parkowa 1
  89120 Potulice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 874 440, fax. 525 874 400
  REGON: 31963500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Potulicach ul. Al. Parkowa 1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kapusty białej i czerwonej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Dostawy kapusty białej i czerwonej. 1) Kapusta biała 27 000 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV 03221410-3, PN -R-75362:1972, jednoodnianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste bez szkodników i uszkodzeń i przez nie spowodowanych, niepopękane, nieprzerośniete, zdrowe ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców w opakowaniach 30 kg netto - 50 kg netto. 2) kapusta czerwona 9 000 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV 03221410-3, PN -R- 75362:1972, jednoodnianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste bez szkodników i uszkodzeń i przez nie spowodowanych , niepopękane, nieprzerośniete, zdrowe ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców w opakowaniach 30 kg netto - 50 kg netto 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym nr 1, który stanowi załącznik do siwz: 3. Kody CPV: 03221410-3.4. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 5. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności: 1. Dostawy artykułów przedmiotowych do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Potulicach. 2. Wykonawca dostarczać będzie artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 3. Realizacja dostaw do magazynu w uzgodnionych terminach, w godz. 7:00-11:00. 1) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. 4. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: a) należy do oferty załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane winno być przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Musi ono wynikać z umowy lub innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn. zm.). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. b) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; c) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich odpowiednie zastosowanie zasady określone w literach a) - b). Szczegółowy opis - ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach