Przetargi.pl
Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 282-25-25 , fax. 322 822 681
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
  ul. Chorzowska 25
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 282-25-25, fax. 322 822 681
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2, 3 i 4 do SIWZ, Charakterystyka przedmiotu zamówienia w postaci opisu (tabela), rysunków, która potwierdzi przyjęcie przedmiotu zamówienia w całości. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie może wynikać z odrębnego dokumentu lub z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach