Przetargi.pl
Dostawa kalendarzy książkowych na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6353289 , fax. 22 8877828
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
  ul. Świętojerska 9 9
  00-236 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6353289, fax. 22 8877828
  REGON: 14263916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kalendarzy książkowych na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kalendarzy książkowych na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu Kalendarz książkowy na rok 2013 - 600 sztuk. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 4 752,74
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997928
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mscdn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach