Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w wymaganych parametrach granicznych, stanowiących Załącznik nr 1A do SIWZ oraz w parametrach podlegających ocenie jakości, stanowiących Załącznik nr 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i 2A do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 4) wypełnione Wymagane parametry graniczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ. 5) wypełnione Parametry podlegające ocenie jakości, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do SIWZ. 6) dokumenty opisujące oferowane dostawy (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalające na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SIWZ. *UWAGA! Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 4), 5) i 6) powyżej, składane są wraz z ofertą, stanowiąc część oferty. W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4 i 5) oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 6), wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert, na potrzeby którego dokument jest składany. 7) próbki (wzory) po 2 sztuki z każdego asortymentu, niepodlegające zwrotowi. *UWAGA! Próbki, o których mowa w ppkt 7 należy dostarczyć do Kancelarii Zamawiającego przy ul. Broniewskiego 2 osobiście lub przez pełnomocnika lub posłańca lub przesłać przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską na ten adres przed upływem terminu składania ofert. Datą złożenia próbek będzie dzień i godzina doręczenia próbek do siedziby Zamawiającego. Próbki, stanowią cześć oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie próbek, o których mowa w ppkt 7 powyżej lub złożenie próbek niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach