Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-760 Katowice, ul. Panewnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 605 35 00 , fax. 32 605 35 08
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
  ul. Panewnicka 65
  40-760 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 605 35 00, fax. 32 605 35 08
  REGON: 27626768600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kolejowy.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” dla każdego z tych podmiotów - jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” dla każdego z tych Podwykonawców - jeżeli dotyczy. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - jeżeli dotyczy. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oferta powinna także zawierać: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ (na pakiet/-ty na które Wykonawca składa ofertę), 3) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach