Przetargi.pl
DOSTAWA JABŁEK I INNYCH OWOCÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH, ZAKŁADU KARNEGO W BYDGOSZCZY – FORDONIE I ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYDGOSZCZY

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-120 Potulice, Aleja Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 874 440 , fax. 525 874 400
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Aleja Parkowa 1
  89-120 Potulice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 874 440, fax. 525 874 400
  REGON: 31963500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Potulicach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA JABŁEK I INNYCH OWOCÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH, ZAKŁADU KARNEGO W BYDGOSZCZY – FORDONIE I ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYDGOSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy jabłek i innych owoców. Szczegółowy opis znajduje się w formularzach cenowych załącznik nr 1 do siwz. 2. Kod CPV: Nomenklatura CPV: 03222321-9, CPV: 03222334-3. 3. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Poszczególne Jednostki Organizacyjne Służby Więziennej, zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 4. Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt w/w artykuły do magazynu Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Owoce nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. • Jabłka - słodko -winne, świeże, dojrzałe, zdrowe, o dobrym smaku, właściwej barwie, zapachu, jednoodmianowe. Waga pojedynczej sztuki jabłka od 120g do 200g. Dostawy w skrzyniach plastikowych lub drewnianych odpowiednich do przechowywania jabłek. Nomenklatura • Śliwki – świeże, słodkie, dojrzałe, bez oznak gnicia. Dostawa w skrzyniach plastikowych lub drewnianych odpowiednich do przechowywania śliwek. 5. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Realizacja dostaw artykułów: owoców w uzgodnionych terminach do magazynów zlokalizowanych w: a) Zakładzie Karnym w Potulicach, Al. Parkowa 1, w godz. 7:00-11:00, b) Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, ul. Rynek 8, w godz. 7:15-11:00, c) Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w godz. 7:30-11:00. 2) Realizacja dostaw ww. artykułów do magazynów odbywać się będzie w dostawach częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach