Przetargi.pl
Dostawa innowacyjnych radiofarmaceutyków oraz wyposażenia pomocniczego dla Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej - 4 zadania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa innowacyjnych radiofarmaceutyków oraz wyposażenia pomocniczego dla Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej - 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnych radiofarmaceutyków oraz wyposażenia pomocniczego dla Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej. Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w 4 zadaniach stanowiacych załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dotyczy zadania nr 1 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy - posiada aktualną koncesję/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 20. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) dokumenty wskazane w Rozdz. 5.A– „ Dokumenty i oświadczenia składane do upływu składania ofert” 2) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 5 do siwz); 3) kosztorys ofertowy- uwzględniający co najmniej: a. dla zadań nr 1 – 3: nazwy handlowe produktów leczniczych/preparatów i materiałów stanowiących przedmiot zamówienia w danym zadaniu oraz – jeżeli występują - przypisane im numery katalogowe dla zadania nr 4: nazwę poszczególnych elementów zamówienia oraz producenta wyrobu a także (jeżeli jest wprowadzony i będzie stosowany w rozliczeniach numer katalogowy b. ilość sztuk / zestawów / opakowań (oraz wielkość tych opakowań) przedmiotu zamówienia, c. ceny jednostkowe netto sztuki / zestawu / opakowania d. stawka podatku VAT e. wartości dostaw (netto i brutto) dla poszczególnych pozycji f. łączną wartość oferty netto i brutto w zadaniu 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – również pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3 5) Szczegółowa instrukcja dotyczącą syntezy zestawu oraz jego kontroli jakości (instrukcja w języku polskim) – dla zadania nr 1 i 2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach